Trang chủ  |  Diễn đàn  |  Tin tức  |  Tư vấn  |  Thủy tinh Indonesia  |  Ocean Glass  |  Union Glass  |  Luminarc  |  Lucky Glass  |  Gia dụng  |  Minh Long
  Chủ đề mớiChủ đề mới  Hiển thị danh sách thành viênThành viên  Tìm trên diễn đànTìm kiếm  Trợ giúpTrợ giúp
  Thư kýThư ký  Sự kiệnSự kiện  Đăng kýĐăng ký  Đăng nhậpĐăng nhập
Hướng dẫn
 Thủy tinh & Gia dụng : Hướng dẫn

Chọn hướng dẫn
Đăng ký và đăng nhập
Tôi không thể login?
Tôi có cần đăng ký không?
Mất password
Tôi đã đăng ký nhưng không đăng nhập được
 
Cầu hình forum
Làm sao thay đổu cấu hình forum?
Giờ hiễn thị không đúng như trên máy tính của tôi
Thứ hạng của tôi như thế nào?
Tôi thay đổi thứ hạng được không?
 
Bài viết
Làm sao có thể gửi bài?
Tôi xóa bài được không?
Sửa bài viết như thế nào?
Thêm chữ ký cuối bài?
Tạo bình chọn?
Tại sao tôi không xem bài viết được?
Không xem được
 
Dạng bài viết
Mã forum là gì?
Sử dụng HTML được không?
Emoticons là gì
Chèn hình ảnh được không?
Chủ đề bị đóng là gì?
 
Nhóm user
Forum Admin là gì?
Moderator là gì?
UserGroup là gì?
 
Tin nhắn
Tôi không gửi tin nhắn được
Tôi không gửi tin nhắn cho một vài người được
Làm sao ngăn không cho ngươi khác gửi tin nhắn

Đăng ký và đăng nhập
Tôi không thể login?
Để đăng nhập vào diễn đàn, bạn phải có username và password. Nếu bạn chưa đăng ký, bạn phải đăng ký. Nếu đã đăng ký nhưng vẫn không thể đăng nhập, bạn phải chắc rằng cookies phải được enable.
Lên trên
 
Tôi có cần đăng ký không?
Bạn phải đăng ký để gửi bài, đôi khi, tuỳ theo cấu hình của Ban quản trị mà bạn có thể gửi bài ở một số diễn đàn hay không.
Lên trên
 
Mất password
Nếu bạn mất mật khẩu, đừng lo lắng. Mặc dù password không thể tìm lại được nhưng có thể tạo mới lại. Để tạo lại password, bạn hãy đăng nhập password không hợp lệ, sau đó bạn sẽ tìm thấy đường liên kết đến trang 'Quên mật khẩu'. Thực hiện theo các thao tác hướng dẫn trên màn hình để yêu cầu email password mới lại cho bạn. Nếu tùy chọn này không hoạt động là do bạn đã không điền đúng email hợp lệ ở phần thông tin cá nhân. Trong trường hợp này, bạn hãy hỏi Administrator hoặc Moderator thay đổi password cho bạn kèm theo những chứng cứ chứng tỏ bạn sở hữu username đó.
Lên trên
 
Tôi đã đăng ký nhưng không đăng nhập được
Có thể bạn không gửi bất cứ bài nào trong một thời gian, hay chưa từng gửi b�i n�o. Vấn đề này c� thể xảy ra do Administrator giảm bớt số lượng thành viên không hoạt động để giảm kích thước cơ sở dữ liệu.
Lên trên

Cầu hình forum
Làm sao thay đổu cấu hình forum?
Bạn c� thể thay đổi cấu h�nh trong diễn đ�n bằng c�ch sửa th�ng tin c� nh�n, một khi bạn đ� đăng nhập v�o diễn đ�n, bạn sẽ c� một n�t "Sửa th�ng tin c� nh�n", c� thể đổi th�ng tin c� nh�n v� cấu h�nh.
Lên trên
 
Giờ hiễn thị không đúng như trên máy tính của tôi
Thời gian sử dụng trong diễn đ�n l� giờ của server, nếu server đặt ở quốc gia kh�c th� giờ sẽ thay đổi theo địa phương đ�. Để chỉnh cấu h�nh giờ cho ri�ng m�nh, bạn chỉ việc sửa ở phần th�ng tin c� nh�n v� điều chỉnh giờ của m�nh ch�nh lệch bao nhi�u so với giờ của server. Diễn đ�n kh�ng được thiết kế để điều chỉnh giữa standard v� daylight saving times, như vậy bạn cần phải đổi giờ v�o những th�ng n�y.
Lên trên
 
Thứ hạng của tôi như thế nào?
Sự xếp hạng cho biết bạn thuộc nh�m th�nh vi�n n�o v� để nhận ra c�c th�nh vi�n kh�c. V� dụ, Moderator v� Administrator c� hạng đặc biệt. Phụ thuộc v�o sự c�i đặt của diễn đ�n m� c�c nh�m th�nh vi�n c� quyền truy xuất kh�c nhau.
Lên trên
 
Tôi thay đổi thứ hạng được không?
Bình thường thì không nhưng nếu Administrator có cài đặt xếp hạng theo bậc thang, bạn có thể sẽ được chuyển sang nhóm đã được chỉ định theo số bài viết của bạn.
Lên trên

Bài viết
Làm sao có thể gửi bài?
Để gửi b�i trong diễn đ�n, click v�o n�t "Gửi b�i" tr�n m�n h�nh diễn đ�n hay chủ đề. Phụ thuộc v�o Administrator đ� c�i đặt diễn đ�n như thế n�o m� c� thể bạn cần phải login trước khi gửi b�i. Quyền truy xuất của b�i được ghi chi tiết ở cuối m�n h�nh chủ đề.
Lên trên
 
Tôi xóa bài được không?
Trừ khi bạn l� Moderator hay Administrator, bạn c� thể x�a b�i của ch�nh m�nh khi v� chỉ khi diễn đ�n được c�i đặt với quyền cho ph�p x�a b�i viết của bạn. Nếu ai đ� đ� hồi �m b�i viết của bạn th� bạn sẽ kh�ng thể x�a b�i viết trước đ� được nữa.
Lên trên
 
Sửa bài viết như thế nào?
Trừ khi bạn l� Moderator hay Administrator, bạn c� thể sửa b�i viết của ch�nh m�nh khi v� chỉ khi Administrator đ� tạo quyền cho bạn. T�y thuộc v�o c�i đặt diễn đ�n m� c� thể khi b�i viết được sửa sẽ ghi username, thời gian sửa chữa ở cuối b�i viết.
Lên trên
 
Thêm chữ ký cuối bài?
Nếu Administrator cho ph�p sử dụng chữ k� trong diễn đ�n th� bạn c� thể th�m v�o cuối b�i viết của m�nh. Để l�m được điều n�y, trước ti�n bạn phải tạo chữ k� trong phần Th�ng tin c� nh�n. Khi bạn ho�n tất, bạn c� thể th�m chữ k� v�o cu�i b�i viết bằng c�ch đ�nh dấu v�o "Hiện chữ k�" ở cuối bảng post b�i.
Lên trên
 
Tạo bình chọn?
Nếu bạn c� quyền tạo b�nh chọn trong diễn đ�n, bạn sẽ thấy n�t "Tạo b�nh chọn" ở đầu m�n h�nh diễn đ�n hay chủ đề. Khi tạo b�nh chọn, bạn cần phải đặt c�u hỏi v� �t nhất hai chọn lựa. Bạn cũng cần phải chỉ định cho ph�p b�nh chọn nhiều lần hay một lần trong b�nh chọn.
Lên trên
 
Tại sao tôi không xem bài viết được?
Một v�i diễn đ�n được c�i đặt chỉ cho ph�p một số th�nh vi�n hay nh�m th�nh vi�n c� quyền truy xuất. Để xem, đọc, gửi,... trong những diễn đ�n n�y, bạn cần c� sự cấp ph�p của Moderator hay Administrator.
Lên trên
 
Không xem được
Nếu bạn đang sử dụng Internet Explorer 5 hay cao hơn tr�n PC, v� nếu Administrator cho ph�p xem, bạn sẽ thấy một WYSIWYG editor để đ�nh b�i viết. Nếu c� vấn đề với WYSIWYG editor, bạn cần tắt WYSIWYG Editor trong phần th�ng tin c� nh�n.
Lên trên

Dạng bài viết
Mã forum là gì?
M� diễn đ�n cho ph�p bạn định dạng b�i viết của bạn trong diễn đ�n. M� diễn đ�n rất giống với những tag HTML, được bao quanh bởi cặp [ v� ], hay đ�ng hơn l� < v� >. Bạn cũng c� thể tắt m� diễn đ�n khi post b�i. Click v�o đ�y để xem c�c m� diễn đ�n c� thể d�ng được trong diễn đ�n.
Lên trên
 
Sử dụng HTML được không?
HTML kh�ng thể sử dụng trong b�i viết của bạn, t�nh năng n�y được tắt v� l� do an to�n, tr�nh những đoạn m� HTML độc hại c� thể ph� vỡ c�ch tr�nh b�y của diễn đ�n hay ph� vỡ tr�nh duyệt khi c� ai đ� đang thử xem b�i viết.
Lên trên
 
Emoticons là gì
Emoticons hay Smileys l� những h�nh họa nhỏ c� thể sử dụng đề l�m tăng th�m sức biểu cảm hay biểu lộ cảm x�c. Nếu Administrator cho ph�p sử dụng Emoticons trong diễn đ�n th� bạn c� thể thấy ch�ng b�n cạnh bảng post b�i viết. Để ch�n một emoticon v�o b�i viết, bạn chỉ việc click v�o emoticon bạn th�ch.
Lên trên
 
Chèn hình ảnh được không?
H�nh ảnh c� thể được ch�n trong b�i viết của bạn, nếu Administrator cho ph�p upload h�nh ảnh th� bạn c� thể upload ảnh từ m�y t�nh của bạn v�o b�i viết. Tuy nhi�n, nếu t�nh năng n�y kh�ng c� th� bạn cần phải link đến bức ảnh đ� được lưu trữ tr�n một server, v� dụ: http://www.mysite.com/my-picture.jpg.
Lên trên
 
Chủ đề bị đóng là gì?
Chủ đề bị đ�ng được tạo bời Administrator hay Moderator. Khi một chủ đề bị đ�ng, bạn sẽ kh�ng thể hồi �m trong chủ đề đ� hay b�nh chọn.
Lên trên

Nhóm user
Forum Admin là gì?
Administrator l� người c� quyền hạn cao nhất c� thể điều khiển to�n bộ diễn đ�n, họ c� thể mở hay tắt c�c t�nh năng của diễn đ�n, cấm th�nh vi�n, x�a th�nh vi�n, sửa v� x�a b�i viết, tạo nh�m th�nh vi�n,...
Lên trên
 
Moderator là gì?
Moderators l� những c� nh�n hay nh�m người tr�ng coi hoạt động của diễn đ�n h�ng ng�y. Họ c� quyền sửa, x�a, di chuyển, đ�ng, mở chủ đề trong diễn đ�n học quản l�. Moderators được d�ng để ngăn ngừa c�c b�i viết phạm quy.
Lên trên
 
UserGroup là gì?
Nh�m th�nh vi�n d�ng để ph�n nh�m th�nh vi�n. Mỗi th�nh vi�n đều thuộc một nh�m v� mỗi nh�m được cấp những quyền ri�ng kh�c nhau trong diễn đ�n như đọc, xem, post, tạo b�nh chọn,...
Lên trên

Tin nhắn
Tôi không gửi tin nhắn được
C� v�i l� do cho vấn đề n�y, bạn chưa đăng nhập, chưa đăng k�, hay Administrator đ� tắt hệ thống tin nhắn.
Lên trên
 
Tôi không gửi tin nhắn cho một vài người được
C�i n�y c� thể do bạn đang cố gửi một tin nhắn đến một người đ� kh�a kh�ng cho nhận tin của bạn, trong trường hợp n�y bạn sẽ nhận một th�ng điệp nếu bạn đang cố gửi tới họ một tin nhắn.
Lên trên
 
Làm sao ngăn không cho ngươi khác gửi tin nhắn
Nếu bạn muốn kh�ng cho ai đ� gửi tin nhắn tới m�nh, bạn c� thể kh�a họ gửi tin nhắn. Để l�m được, v�o phần Tin nhắn v� v�o danh s�ch bạn th�n. Ch�n th�m th�nh vi�n v�o danh s�ch bạn th�n nhưng nhớ chọn t�y chọn "Kh�ng nhận tin nhắn từ người n�y", c�i n�y sẽ ngăn kh�ng cho người đ� gửi tin nhắn đến bạn.
Lên trên

Di chuyển nhanh

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

Trang này được tạo ra trong 0.0781 giây.

Powered by: Web Wiz Forum Version 7.91 And MaNguon 4.0  www.thuytinhgiadung.vn